You are here: Home >> PUBLICATIONS

Papers
Patents

2024
Yuge Feng, Cong Su, Guobin Mao, Baoting Sun, Yizhi Cai, Junbiao Dai*, Yingxin Ma*. When synthetic biology meets medicine. Life Medicine 2024, 3, lnae010.

Yao Yu#, Qiaoyu Li#, Wen Shi, Yuxin Yang, Hongpeng He, Junbiao Dai, Guobin Mao*Yingxin Ma*. Programmable Aptasensor for Regulating CRISPR/Cas12a Activity. ACS Sensors 2024, 9, 244-250. (SI Cover Story)

Guoqiang Wu#, Qiaoyu Li#, Junbiao Dai, Guobin Mao*, Yingxin Ma*. Design and Application of Biosafe Coronavirus Engineering Systems without Virulence. Viruses 2024, 16, 659.

Wenfei Yu, Junbiao Dai* and Yingxin Ma*. Recent development on DNA & genome synthesis. Current Opinion in Systems Biology 2024, 37, 100490.

梁颖琪,毛国斌*,戴俊彪,马英新*单病毒示踪中国科学·生命科学 2024, 54, 396-408。

Shuangying Jiang, Yingxin Ma, Junbiao Dai*. Synthetic yeast genome project and beyond. The Innovation Life 2024, 2, 100059.

Guiqi Bi#, Shijun Zhao#, Jiawei Yao#, Huan Wang#, Mengkai Zhao, Yuanyuan Sun, Xueren Hou, Fabian B. Haas, Deepti Varshney, Michael Prigge, Stefan A. Rensing, Yuling Jiao, Yingxin Ma, Jianbin Yan*, Junbiao Dai*. Near telomere-to-telomere genome of the model plant Physcomitrium patens. Nature Plants 2024, 10, 327-343.

Lian-Ge Chen#, Tianlong Lan#, Shuo Zhang#, Mengkai Zhao#, Guangyu Luo, Yi Gao, Yuliang Zhang, Qingwei Du, Houze Lu, Bimeng Li, Bingke Jiao, Zhangli Hu, Yingxin Ma, Qiao Zhao, Ying Wang*, Wenfeng Qian*, Junbiao Dai*, Yuling Jiao*. A designer synthetic chromosome fragment functions in moss. Nature Plants 2024, 10, 228-239.

Li Cheng#, Shijun Zhao#, Tianyi Li#, Sha Hou#, Zhouqing Luo, Jinsheng Xu, Wenfei Yu, Shuangying Jiang, Marco Monti, Daniel Schindler, Weimin Zhang, Chunhui Hou, Yingxin Ma, Yizhi Cai, Jef D. Boeke, Junbiao Dai*. Large-scale genomic rearrangements boost SCRaMbLE in Saccharomyces cerevisiae. Nature Communications 2024, 15, 770.

Shuangying Jiang#, *, Zelin Cai#, Yun Wang#, Cheng Zeng#, Jiaying Zhang, Wenfei Yu, Chenghao Su, Shijun Zhao, Ying Chen, Yue Shen, Yingxin Ma, Yizhi Cai*, Junbiao Dai*. High plasticity of ribosomal DNA organization in budding yeast. Cell Report 2024, 43, 113742. (Cover)

2023
Guobin Mao#, Yang Yang#, Shijie Cao#, Silu Ye, Yifang Li, Wei Zhao, Hongwei An, Yingxia Liu*, Junbiao Dai, and Yingxin Ma*. Ratiometric fluorescence immunoassay of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein via Si-FITC nanoprobe-based inner filter effect. Nano Research 2023, 16, 5383-5390. (Back Cover)

Guobin Mao#, Silu Ye#, Wen Yin, Yang Yang, Xinghu Ji, Jin He, Yingxia Liu, Junbiao Dai, Zhike He*, Yingxin Ma*. Ratiometric fluorescent Si-FITC nanoprobe for immunoassay of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein. Nano Research 2023, 16, 2859-2865. (Inside Cover Story)

Guobin Mao#, Chunmin Qiu#, Xing Luo, Yingqi Liang, Liqing Zhao, Weiren Huang*, Junbiao Dai, Yingxin Ma*. Synergistic effect-triggered fluorescence quenching enables rapid and sensitive detection of alkaline phosphatase. Analytica Chimica Acta 2023, 1272, 341510.

Guobin Mao*, Xing Luo, Silu Ye, Xun Wang, Jin He, Jilie Kong, Junbiao Dai, Wen Yin*Yingxin Ma*. Fluorescence and Colorimetric Analysis of African Swine Fever Virus Based on the RPA-Assisted CRISPR/Cas12a Strategy. Analytical Chemistry 2023, 95, 8063-8069. (SI Cover Story)

Shijie Cao, Leyao Li, Hongwei An, Guobin Mao*, Junbiao Dai, Yingxin Ma*. Development of dual-mode ELISA based on ALP-catalyzed APP hydrolysis for IL-6 detection. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2023, 236, 115754.

Yingqi Liang, Guobing Mao*, Junbiao Dai, Yingxin Ma*. Biofunctionalized semiconductor quantum dots for virus detection. Journal of Semiconductors 2023, 44, 023101. 

Shuangying Jiang#, Zhouqing Luo#, Jie Wu, Kang Yu, Shijun Zhao, Zelin Cai, Wenfei Yu, Hui Wang, Li Cheng, Zhenzhen Liang, Hui Gao, Marco Monti, Daniel Schindler, Linsen Huang, Cheng Zeng, Weimin Zhang, Chun Zhou, Yuanwei Tang, Tianyi Li, Yingxin Ma, Yizhi Cai, Jef D. Boeke, Qiao Zhao*, Junbiao Dai*Building a eukaryotic chromosome arm by de novo design and synthesis. Nature Communications 2023, 14, 7886.

Wen Yin, Ji Hu, Fang Chen, Li Zhu, Yingxin Ma, Nuo Wang, Hongping Wei, Hang Yang, Shan-Ho Chou, Jin He*.Combining hybrid nanoflowers with hybridization chain reaction for highly sensitive detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein. Analytica Chimica Acta 2023, 1279, 341838.

Guiyue Tang#, Zilong Zhang#, Wei Tan#, Fei Long, Jingxian Sun, Yingying Li, Siwei Zou, Yujiao Yang, Kezhu Cai, Shenwei Li, Zhiyi Wang, Jiakun Liu, Guobing Mao, Yingxin Ma, Guo-Ping Zhao*, Zhen-Gan Tian* and Wei Zhao*. RT-RPA-Cas12a-based assay facilitates the discrimination of SARS-CoV-2 variants of concern. Sensors and Actuators: B. Chemical 2023, 381, 133433.

2022
Yingxin Ma#, *, Guobin Mao#, Guoqiang Wu, and Xian-En Zhang*. Single-Particle Tracking Reveals the Interplay between HIV-1 Reverse Transcription and Uncoating. Analytical Chemistry 2022, 94, 2648-2654.

Guobin Mao, Guoqiang Wu, Minghai Chen, Chuang Yan, Jingya Tang, Yingxin Ma* and Xian-En Zhang*. Synthesis of Dual-Emitting CdZnSe/Mn:ZnS Quantum Dots for Sensing the pH Change in Live Cells. Analytical Chemistry 2022, 94, 6665-6671. (SI Cover Story)

Siqi Huang#, Weishan Yang#, Silu Ye, Shijie Cao, Yifang Li, Zhaoying Wei, Ka Yan Ngai, Junbiao Dai, Guobin Mao*, Yingxin Ma*. Fluorescence recovery based on synergetic effect for ALP detection. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2022, 280, 121550.

Yingxin Ma#, *, Guobin Mao#, Weishan Yang#, Guoqiang Wu, Guoqiang Li, Xiaoying Li, Xin Lin, Junnan Lu, Shijun Zhao, Wei Zhao, Junbiao Dai* & Xian-En Zhang*. Studying bona fide SARS-CoV-2 biology in a BSL-2 biosafety environment using a split-virus-genome system. Science China-life Sciences 2022, 65, 1894-1897.

Guobin Mao#, Yifang Li#, Guoqiang Wu, Silu Ye, Shijie Cao, Wei Zhao, Junnan Lu, Junbiao Dai, Yingxin Ma*Construction of ratiometric Si-Mn:ZnSe nanoparticles for the immunoassay of SARS-CoV-2 spike protein. Sensors and Actuators B: Chemical 2022, 369, 132306.

Wen Yin, Li Zhu, Hui Xu, Qing Tang, Yingxin Ma, Shan-Ho Chou, Jin He*. Bio-hybrid nanoarchitectonics of nanoflower-based ELISA method for the detection of Staphylococcus aureus. Sensors and Actuators B: Chemical 2022, 366, 132005.

Shimin Li, Dianbing Wang, Abbas Ghulam, Xia Li, Min Li, Qin Li, Yingxin Ma, Lei Wang, Hangshen Wu, Zongqiang Cui, Xian-En Zhang*. Tracking the Replication-Competent Zika Virus with Tetracysteine-Tagged Capsid Protein in Living Cells. Journal of Virology 2022, 96, e0184621.

Zhenzhen Liang#, Zhouqing Luo#, *, Weimin Zhang, Kang Yu, Hui Wang, Binan Geng, Qing Yang, Zuoyu Ni, Cheng Zeng, Yihui Zheng, Chunyuan Li, Shihui Yang, Yingxin Ma, and Junbiao Dai*. Synthetic refactor of essential genes decodes functionally constrained sequences in yeast genome. iScience 2022, 25, 104982.

2021Yingxin Ma#, Guobin Mao#, Guoqiang Wu, Minghai Chen, Fujun Qin, Luping Zheng, Xian-En Zhang*. Dual-Fluorescence Labeling Pseudovirus for Real-Time Imaging of Single SARS-CoV-2 Entry in Respiratory Epithelial Cells. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 24477-24486. (SI Cover Story)

Yingxin Ma#, Guobin Mao#, Guoqiang Wu, Zongqiang Cui*, Xian-En Zhang*, Weiren Huang*. CRISPR-dCas9-Guided and Telomerase-Responsive Nanosystem for Precise Anti-Cancer Drug Delivery. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13, 7890-7896. (SI Cover Story)

Guobin Mao#, Yingxin Ma#, Guoqiang Wu, Mingyuan Du, Songbai Tian, Siqi Huang, Xinghu Ji, and Zhike He*. Novel Method of Clickable Quantum Dot Construction for Bioorthogonal Labeling. Analytical Chemistry 2021, 93, 777-783.

Luping Zheng, Yingxin Ma, Minghai Chen, Guoqiang Wu, Chuang Yan, Xian-En Zhang*. SARS-CoV-2 spike protein receptor-binding domain N-glycans facilitate viral internalization in respiratory epithelial cells. Biochemical and Biophysical Research Communications 2021, 579, 69-75.

Minghai Chen, Chuang Yan, Yingxin Ma, Xian-En Zhang*. A tandem near-infrared fluorescence complementation system with enhanced fluorescence for imaging protein–protein interactions in vivo. Biomaterials 2021, 268, 120544.

Xia Li, Dianbing Wang, Zongqiang Cui, Qin Li, Min Li, Yingxin Ma, Qinxue Hu, Yikai Zhou, Xian-En Zhang*. HIV-1 viral cores enter the nucleus collectively through the nuclear endocytosis-like pathway. Science China-life Sciences 2021, 64, 66-67

2020Yingxin Ma#, Guobin Mao#, Guoqiang Wu#, Zhike He, Weiren Huang*. Magnetic bead-enzyme assemble for triple-parameter telomerase detection at single-cell level. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2020, 412, 5283-5289.

Yingxin Ma#, *, Guobin Mao#, Guoqiang Wu#, Jing Fan, Zhike He, Weiren Huang*. A novel nano-beacon based on DNA functionalized QDs for intracellular telomerase activity monitoring. Sensors and Actuators B :Chemical 2020, 304, 127385.

Wen Yin#, Wei Li#, Qin Li, Yuanyuan Liu, Ji Liu, Min Ren, Yingxin Ma, Zhiping Zhang, Xiaowei Zhang, Yuntao Wu, Shibo Jiang, Xian-En Zhang, and Zongqiang Cui*. Real-time imaging of individual virion-triggered cortical actin dynamics for human immunodeficiency virus entry into resting CD4 T cells. Nanoscale 2020, 12, 115-129.

2019Yingxin Ma#, Guobin Mao#, Weiren Huang#, Guoqiang Wu, Wen Yin, Xinghu Ji, Zishi Deng, Zhiming Cai, Xian-En Zhang, Zhike He*, Zongqiang Cui*. Quantum Dot Nanobeacons for Single RNA Labeling and Imaging. Journal of the American Chemical Society 2019, 141, 13454-13458. (SI Cover Story)

Yingxin Ma#, *, Guobin Mao#, Yucheng Zhong#, Guoqiang Wu, Wanjun Wu, Yonghao Zhan, Zhike He, Weiren Huang*. Highly sensitive ratiometric fluorescent paper sensor for the urine assay of cancer. Talanta 2019, 194, 199-204.

Yingxin Ma#, *, Yucheng Zhong#, Weiren Huang. Role of PRMT5 in bladder cancer: a comprehensive study. Translational Cancer Research 2019, 8, 491-498.

2018Yingxin Ma#, *, Yucheng Zhong#, Jing Fan, Weiren Huang*. Controlled fabrication of luminescent and magnetic nanocomposites. Materials Research Express 2018, 5, 035025.

2017Yingxin Ma#, Mingxiu Wang#, Wei Li, Zhiping Zhang, Xiaowei Zhang, Tianwei Tan, Xian-En Zhang*, Zongqiang Cui*. Live cell imaging of single genomic loci with quantum dot-labeled TALEs. Nature Communications 2017, 8, 15318.

Yingxin Ma#, Mingxiu Wang#, Wei Li, Zhiping Zhang, Xiaowei Zhang, Guoqiang Wu, Tianwei Tan, Zongqiang Cui*, Xian-En Zhang*. Live Visualization of HIV-1 Proviral DNA Using a Dual-Color Labeled CRISPR System. Analytical Chemistry 2017, 89, 12896-12901.

Jing Fan, Xia Yu, Lei He, Yongjun Tang, Ravina Singh, Yingxin Ma, Dan Wu*, Weiren Huang*. Fe3O4@SiO2 Nanobeads Based Mixed Agglutination Reaction Assay for Analyzing Male/Female Fertility. Nanoscience and Nanotechnology Letters 2017, 9, 1478-1486.

2016Yingxin Ma, Zhike He, Tianwei Tan, Wei Li, Zhiping Zhang, Shuang Song, Xiaowei Zhang, Qinxue Hu, Peng Zhou, Yuntao Wu, Xian-En Zhang*, Zongqiang Cui*. Real-time imaging of single HIV-1 disassembly with multicolor viral particles. ACS Nano 2016, 10, 6273-6282.

Yingxin Ma#, Zongqiang Cui#, Zhike He, Wei Li, Zhiping Zhang, Xiaowei Zhang, Xian-En Zhang*, Tianwei Tan*. Delaying Photobleaching of a Light-Switch Complex for Real-time Imaging of Single Viral Particle Uncoating. Analytical Chemistry 2016, 88, 10675-10679.

2015Yingxin Ma#, Shiguo Wang#, Leyu Wang*. Nanomaterials for luminescence detection of nitroaromatic explosives. TrAC Trends in Analytical Chemistry 2015, 65, 13-21.

Yingxin Ma#, Suying Xu#, Shiguo Wang#, Leyu Wang*. Luminescent molecularly-imprinted polymer nanocomposites for sensitive detection. TrAC Trends in Analytical Chemistry 2015, 67, 209-216.

2014Yingxin Ma, Sheng Huang, Mingliang Deng, Leyu Wang*. White Upconversion Luminescence Nanocrystals for the Simultaneous and Selective Detection of 2,4,6-Trinitrotoluene and 2,4,6-Trinitrophenol. ACS Applied Materials & Interfaces 2014, 6, 7790-7796.

Yingxin Ma, Leyu Wang*. Upconversion luminescence nanosensor for TNT selective and label-free quantification in the mixture of nitroaromatic explosives. Talanta 2014, 120, 100-105.

2013Yingxin Ma, Sheng Huang, Leyu Wang*. Multifunctional inorganic–organic hybrid nanospheres for rapid and selective luminescence detection of TNT in mixed nitroaromatics via magnetic separation. Talanta 2013, 116, 535-540.

2012
Yingxin Ma, Hao Li, Shan Peng, Leyu Wang*. Highly Selective and Sensitive Fluorescent Paper Sensor for Nitroaromatic Explosive Detection. Analytical Chemistry 2012, 84, 8415-8421.

Yingxin Ma, Hao Li, Leyu Wang*. Magnetic-luminescent bifunctional nanosensors. Journal of Materials Chemistry 2012, 22, 18761-18767.

Yaoyao Zhao#, Yingxin Ma#, Hao Li#, Leyu Wang*. Composite QDs @ MIP Nanospheres for Specific Recognition and Direct Fluorescent Quantification of Pesticides in Aqueous Media. Analytical Chemistry 2012, 84, 386-395.

Yanyu Zhu, Yaoyao Zhao, Yingxin Ma, Mingliang Deng, Leyu Wang*. Multifunctional organic-inorganic composite luminescent nanospheres. Luminescence 2012, 27, 74-79.

2011Mingliang Deng, Yingxin Ma, Sheng Huang, Gaofei Hu, Leyu Wang*. Monodisperse Upconversion NaYF4 Nanocrystals: Syntheses and Bioapplications. Nano Research 2011, 4, 685-694.

马英新,毛国斌,戴俊彪,Si-FITC 比率型荧光纳米探针的合成方法及其在新冠病毒抗原检测中的应用。ZL202111564717.5

马英新,毛国斌,戴俊彪,一种镉锌硒量子点及其制备方法和应用、ALP 检测方法。ZL202111486409.5

 张先恩,毛国斌,马英新,CdZnSe/Mn:ZnS QDs、合成方法及其应用。ZL202110996152.1

马英新,黄卫人,崔宗强,一种单价态的量子点纳米信标、核酸检测试剂及其用途。ZL201910378208.X

马英新,黄卫人,一种基于 CRISPR 的细胞核靶向药物递送系统。ZL201910590405.8

马英新,一种β-半乳糖苷酶活力检测试剂盒和检测方法。ZL201910130990.3

马英新,黄卫人,端粒酶活性检测试剂盒及检测方法。ZL201810503919.0

马英新,黄卫人,钟玉城,一种端粒酶活性检测试剂盒及端粒酶活性检测方法。ZL201811474541.2

汪乐余,马英新,一种多功能纳米复合球及其检测分离 TNT 的应用。ZL201310006801.4

汪乐余,马英新,一种表面包裹氨基官能团的上转换发光材料及其对 TNT 检测的应用。ZL201210526629.0

汪乐余,马英新,一种将油溶性农药稳定分散于水相的方法。ZL201110447759.0

汪乐余,马英新,一种多功能复合印迹纳米球及其在农药残留检测中的应。ZL201110447833.9

马英新,毛国斌,戴俊彪,一种均相蛋白质检测方法及检测平台。CN202311448737.5

马英新,毛国斌,戴俊彪,一种荧光硅点的合成方法、荧光硅点及应用。CN202310227436.3

马英新,毛国斌,戴俊彪,病毒核酸检测试剂、试剂盒、制备方法及其应用。CN202211618312.X

马英新,毛国斌,戴俊彪,用于ELISA检测SARS-CoV-2 S蛋白的比率荧光探针及检测方法。CN202210776581.2

马英新,毛国斌,戴俊彪,用于检测新型冠状病毒的荧光探针及其制备方法与应用。CN202210514610.8 

戴俊彪,马英新,毛国斌,SARS-CoV-2 病毒样颗粒的制备方法及其应用。CN202111271508.1

马英新,黄卫人,一种端粒酶活性检测试剂盒及端粒酶活性检测方法。CN201910776813.2